Όλα τα μηνύματα

BG523216394 Motor is kinda small for a 8th scale truck. It can work but its not the best for bashing or off road in a monster truck. High gearing and big tires will definitely push the motor to its limits.

2021-11-05 07:20:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)