Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is KIT & PNP?

Ερώτηση από BG221749133 επί 2022-04-10 02:37:13

baflus Kit is gewoon het frame zonder moter en servo’s pnp is een vlieg klaar vliegtuig zonder zender

2022-05-01 01:45:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)