Όλα τα μηνύματα

Ερ: This doesn't come with the ev300o anymore. Do I need to remove the diversity module to use this?

Ερώτηση από BG551265522 επί 2022-11-18 11:48:59

topybear I think, yes. But you should ask the Eachine support.

2022-11-20 11:27:17 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)