Απαντήσεις

Ερ: why no US plug

Ερώτηση από chillwithfrost επί 2018-11-01 13:22:18

DP15 This is EU version. Check the power input on other boxes like Chinese version to see if they match your region power output. If they match you can buy Chinese to US plug or any other to US plug adapter and power supply the device.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: can we plug usb hub to connect keyboard, mouse and pen drive simultaneously ??

Ερώτηση από M_arora επί 2020-01-24 10:13:12

DP15 Yes. I have the Rocketek USB3 Hub plugged on it an it works perfect with my wireless I8 keyboard mouse.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)