Απαντήσεις

Ερ: It's Pass through or not?

Ερώτηση από Vala επί 2022-03-07 12:15:43

Jan Pedersen No it is not for pass through, video is wrong, look at the photos instead.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: fit in 2212 racerstar ?

Ερώτηση από guigosfs1 επί 2019-09-08 09:12:59

Jan Pedersen The nut and propeller fit together so that it cannot be screwed down over the flange of the Racerstar. It's for the Phantom

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)