Απαντήσεις

Ερ: Does this monitor have a EU plug?

Ερώτηση από Nuno Carriço επί 2020-02-13 13:12:30

george0611 does it have the EU plug adapter in the package? is the adapter included or do I have to buy it ?

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)