Απαντήσεις

Ερ: what prop for Modula7 V2?

Ερώτηση από BG142313533 επί 2020-06-12 07:58:53

Christian Not these. These are for the 65mm size whoops. They will fit but won’t perform well.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: hello is this pre setup

Ερώτηση από FROST BITE GAMING 360 επί 2021-04-08 04:13:29

Christian Yes, just connect a FrSky transmitter and good to go

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: will it work with x9d plus ?

Ερώτηση από BG423884925 επί 2022-09-28 09:12:02

Christian Don’t think so. This is FrSky, I believe the X9D is FlySky

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: newbie here:) will it work work with dji goggles v2?

Ερώτηση από BG151610518 επί 2022-07-12 15:45:30

Christian No. Analog goggles only

Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this the latest version (without the HD camera)? v2 I believe

Ερώτηση από bar1 επί 2022-06-15 12:50:35

Christian No, this is the 1S analog version

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can you fly this drone with the goggles and controller from tinyhawk 2 ft rtf kit?

Ερώτηση από BG224519151 επί 2022-06-04 10:04:38

Christian Goggles yes, no problem just need to set the channels to match. Transmitter would depend on the version, I think it would be Frsky but not 100%

Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)