Απαντήσεις

Ερ: che tipo di alimentatore posso prendere ?

Ερώτηση από BG343592225 επί 2021-03-04 23:19:24

mashja Qualsiasialimentatore fino a 28v ... Uso un alimentatore ATX dal mio vecchio computer 12v 260w 15A o 18v da un vecchio laptop ... per il pieno potenziale vai a 24v

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

mashja Iset the power in betaflight...if you want to change with a button long pres and then short press for different power but I don't know about LEDs...

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Que alimentación tiene? 220v y 12v para enchufar a mechero coche?

Ερώτηση από BG134067102 επί 2021-01-07 05:39:25

mashja Itdon't come with any connectors if that what you asking. It have only xt60 connector input for 7-28v DC only. You must have separate power supply. I adapted an old laptop charger for that. You can also buy or make any connector that you need like alligator clips to xt60, or car lighter to xt60...

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hi, will this work with original Mavic Pro?

Ερώτηση από Atif Qadeer επί 2021-01-08 18:41:30

mashja No...formavic 2

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Where do I have to solder the green RX cable on the fc, also on the rx3?

Ερώτηση από Christophh επί 2020-12-31 14:02:14

mashja Check your FC wiring diagram..I think it should go on tx pad...I got iflight 20a aio and I solder it to T1 pad

Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: E' disponibile più lungo? 1mt? O quanto?

Ερώτηση από BG185443551 επί 2020-12-16 09:49:58

mashja This is the only one I found so I don't know...it's 250mm

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)