Απαντήσεις

Ερ: If Something broke at the the car, can i buy ekstra parts so I can repair it?

Ερώτηση από BG494816382 επί 2021-04-27 23:30:19

gavf yes, just about everything is avaliable. keep the manual when it arrives as all the parts numbers are in the book.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does this drone come with an antenna

Ερώτηση από BG511613454 επί 2020-08-10 05:16:43

gavf yes, comes with lollipop antenna

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Are the propellers good for the Nazgul5?

Ερώτηση από BG312373820 επί 2020-07-21 18:19:34

gavf all props are a personal choice, these are a great place to start though. defo worth a try

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

gavf I'm also looking for exactly the same thing. do you have any look setting up on smart audio? thsnks in advance. gav.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)