Απαντήσεις

Ερ: how to use wifi

Ερώτηση από bablu78692 επί 2019-04-03 19:47:35

gjakal read the book

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

gjakal bothlamps have a total of 18000 lm. so each one separately will have 9000 lm. if you do the conversion using the formula: V (lm) = P (W) η (lm per W) i.e. lumens = watt (lumens per watt), you will find that 9000 lumens correspond to 100 watts

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is the battery icluded? On the product's characterisitics is written that battery is not icluded.

Ερώτηση από BG486113463 επί 2023-06-06 05:25:28

gjakal batteryincluded. Simply, it worked for me for a semester and then it broke! it just doesn't work! waste of money for this one!

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)