Απαντήσεις

LukasTh_Hey The phone itself might be used in germany. The radio part is RESTRICTED to ham radio operators. Das Telefon selbst, darf vielleicht in Deutschland benutzt werden. Der Funkteil ist lizensierten Funkamateuren VORBEHALTEN. 73, DE DO4AMF

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)