Απαντήσεις

Ερ: Its support Bluetooth calling

Ερώτηση από BG433410101 επί 2021-04-19 02:59:05

BG217171741 BW AT2C tipus támogatja a bluetooth hivást!

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)