Απαντήσεις

Ερ: what is the load pulling capacity

Ερώτηση από Manohar S επί 2019-03-20 01:40:46

Mykulstin 250 watt is pretty low, i don't think you'll pull much

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: with remote and good for big events?

Ερώτηση από Dan Mark Tarroza επί 2019-01-31 20:55:33

Mykulstin with remote not sure about big events

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what is the price of E61 HW

Ερώτηση από Vinayak Kashmire επί 2020-02-09 01:17:28

Mykulstin 16.99

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can fold this?

Ερώτηση από iishaikh επί 2018-11-21 07:52:26

Mykulstin Not a folding quadcopter

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Estos interruptores trabajan con neutro?

Ερώτηση από BG203248137 επί 2021-06-01 19:30:56

Mykulstin Neutral wire is not required, so you can connect the switches whether the neutral wire is present in the enclosure or not.

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: are all the phones open SIM?

Ερώτηση από BG493244416 επί 2021-11-05 18:33:09

Mykulstin by open do you mean unlocked? in that case yes.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)