Απαντήσεις

Ερ: how many amperes require for the esc of this motor? thank you

Ερώτηση από Noel επί 2022-10-30 07:35:48

zorzinio A 20A is fine.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: When will you have a restock for this frame? Thanks

Ερώτηση από BG171312326 επί 2022-10-09 00:06:39

zorzinio Ask the customer service

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

zorzinio It provides 5V so it can power any module that can handle 5 volts. As for the current, it gives a analog output which can connect in an analog input of the Arduino and with the proper programming it can give you a current reading. The problem is that it is not accurate in small currents (below 10 amps).

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hi!Does it work for panel lp171wp tl n2?

Ερώτηση από BG114864380 επί 2020-06-28 20:00:44

zorzinio Are you sure that you wrote correctly the type of the panel? I didnt find any info for that one!

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)