Απαντήσεις

Ερ: How to use OSD?

Ερώτηση από manimay επί 2018-01-17 07:08:54

Ghostfit88 Buy a FC that has OSD!

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ghostfit88 Dun think they referring to 5" 3 bladed racing props on 4S 70C lipos here, 5" - 6" 2 bladed on 2S 25C lipo for general putting around seems reasonable.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)