Απαντήσεις

Matt No,you can replace direct to stock, you need to unscrew and remove the ball ends from the original plastic parts and then you screw through the hole in the linkage direct to the plastic parts.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)