Απαντήσεις

Ερ: Do these typically need to be sharpened after purchase?

Ερώτηση από DungeonMasterDandy επί 2022-06-17 18:12:59

dennisunger No they are sharp

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)